Privacyverklaring

Handelsonderneming JBF met als Handelsnaam SpoedKoerier-Westland (verder te noemen JBF) gebruikt uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen leveren of om op uw verzoek een voorstel te kunnen doen omtrent een dienst of een van onze producten.

Het is voor ons van groot belang om op een verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij doen dit door uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier te verwerken. JBF houdt zich hierbij aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens (AVG)
Handelsonderneming JBF met als Handelsnaam SpoedKoerier-Westland is een handelsonderneming, transport- en koeriersbedrijf.
U kunt bij ons ook terecht voor warehousing, opslag en orderpicking met alle daarbij behorende werkzaamheden.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

JBF beschikt over uw persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt bij het aanvragen van een offerte of dienst. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Initialen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer(s) ( vast en mobiel )
 • E-mailadressen
 • Handtekening
 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt voor het uitvoeren van een rit
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over de activiteiten van de klant
 • Lijst met contactgegevens van de klant via e-mail, app of telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Verkeersgegevens (gegevens die wij verwerken voor het overbrengen van communicatie over onze diensten of voor de facturering daarvan, voor het invullen van onze vrachtbrieven en ritgegevens)
 • Vragen die u ons per e-mail, chat, whatsapp of telefonisch stelt
 • Eventuele klachten die u bij ons indient
 • Gegevens nodig voor het maken van een offerte voor een rit of dienst

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en JBF

Op het moment dat u akkoord gaat met een offerte of aanvraag of een dienst bestelt, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en JBF. Wij verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van die overeenkomst. Zonder deze gegevens kan JBF niet een rit uitvoeren en goederen zonder problemen op het juiste adres en op de juiste manier afleveren. Een rit moet zo snel en gemakkelijk mogelijk verlopen. U wordt van het verloop op de hoogte gehouden.  JBF kan geen diensten leveren zonder uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Voor het bestellen van een dienst

De gegevens die u invult op het offerteformulier of in de mail of ritopdracht, of digitaal via de website worden geregistreerd. Zo kunnen wij uw aanvraag tot een nieuwe dienst/rit in behandeling nemen.

Voor relatiebeheer

Uw gegevens worden ook gebruikt voor het beheer van de relatie tussen u en JBF. Hierbij kunt u denken aan het volgende: het op de hoogte houden van een dienst of rit, het doorgeven van gegevens tijdens of na afloop van een dienst of rit, ondersteuning bij het gebruik van een dienst, voor een update of melding omtrent een klacht en voor advies.

Voor administratie, facturatie en betaling

Uw gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden. Dit wil zeggen dat uw gegevens worden gebruikt voor de facturatie, boekhouding en wat op grond van wet- en/of regelgeving verplicht is om te administreren. Wij houden statistieken en overzichten bij van de diensten die wij leveren, zodat gefactureerd kan worden aan de hand van het verbruik van diensten waarop dit van toepassing is.

Voor levering of uitvoering van een dienst

Wij hebben uw gegevens nodig om de dienstverlening mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan het mogelijk maken van een datasessie en persoonsverificatie ten behoeve van de beveiliging van een dienst.

Gerechtvaardigd belang van JBF

Naast de gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft, verwerken wij uw gegevens voor marktonderzoek, marketing, verkoopdoelen en een goede uitvoering van onze dienstverlening.

Uw adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer die bij ons bekend zijn, kunnen gebruikt worden voor commerciële aanbiedingen. Commerciële aanbiedingen kunnen plaatsvinden via e-mail, telefonisch of per post. Wij bieden u bij elke vorm van communicatie de mogelijkheid om aan te geven dat u deze aanbiedingen niet meer wilt ontvangen.

Wij geven of verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden ten behoeve van marketing of verkoopactiviteiten.

Wij kunnen een vordering overdragen aan een incassobureau op het moment dat er een verlopen factuur staat en u na meerdere herinneringen niet tot betaling bent overgegaan. Op het moment dat de vordering wordt overgedragen ontvangt het incassobureau minimale gegevens om de vordering te incasseren. De volgende gegevens worden met het incassobureau gedeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mail en factuurgegevens.

Ter verbetering van de dienstverlening kunnen telefoongesprekken opgenomen worden. Dit zal altijd van tevoren gemeld worden.

Verkeersgegevens kunnen door ons geaggregeerd gebruikt worden voor het maken van analyses. Deze analyses worden gebruikt voor het verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan het verbeteren van ons hele dienstverleningsproces.

Toestemming

JBF kan u vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Ook kunnen wij u toestemming vragen om beeldmateriaal (foto’s of video’s) te maken en/of gebruiken van u, uw bedrijf of organisatie of een van uw medewerkers. Mocht u hiervoor toestemming hebben gegeven dan kunt u die op elk moment intrekken. Het intrekken van de toestemming kan op de volgende manieren gerealiseerd worden: via een link in de elektronische berichten, middels een support aanvraag of via e-mail.

Wettelijke verplichtingen

JBF kan in bepaalde gevallen wettelijk verplicht worden om medewerking te verlenen aan een bevel om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. JBF werkt alleen mee aan een dergelijk bevel als wij hebben vastgesteld dat het bevel aan de wettelijke eisen voldoet.

Zo lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden in ieder geval bewaard tijdens de looptijd van de samenwerking die we zijn aangegaan.
Voorgaande betekent niet dat wij deze gegevens beschikbaar houden voor alle in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, maar alleen voor zover dat voor een specifiek doel noodzakelijk is. JBF bewaart uw gegevens. JBF bewaart uw gegevens voor minimaal 2 jaar en fiscale gegevens 7 jaar. In het geval van wettelijke verplichte opslag van persoonsgegevens bewaart JBF uw gegevens voor de wettelijk verplicht gestelde periode en worden deze na het verstrijken van deze periode definitief uit onze systemen verwijderd.

Beveiliging

JBF neemt beveiliging zeer serieus. We zorgen dan ook dat er passende maatregelen genomen zijn omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijzigingen en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze support.

JBF stelt u direct op de hoogte op het moment dat er sprake is van een situatie waarin het risico bestaat dat uw gegevens toch gelekt zijn en dit nadelige gevolgen voor u kan hebben.

U heeft de volgende privacyrechten

Onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende onderstaande rechten. Mocht u een verzoek indienen omtrent onderstaande rechten, zal JBF, binnen 4 weken hierop reageren. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een brief. U dient in het verzoek uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en aan te geven op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij u ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn wij wettelijk verplicht u te identificeren. Als wij een verzoek weigeren, zullen wij toelichten wat de reden hiervoor is.

Recht op informatie

Het moet voor de betrokkene duidelijk zijn dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en dat dit op een behoorlijke en transparante manier plaatsvindt. Er bestaat een actieve informatieplicht naar de betrokkene. Middels deze privacyverklaring voorziet JBF u hierin.

Recht van inzage

U als betrokkene heeft recht op inzag in uw persoonsgegevens. U kunt bij JBF opvragen welke persoonsgegevens er van u geregistreerd zijn en voor welke doelen uw gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie

U als betrokkene heeft recht op rectificatie indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt de wijzigingen met betrekking tot persoonsgegevens aanpassen via het contactformulier op de website, e-mail, telefoon of brief. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens dan worden aangepast.

Recht op vergetelheid

U als betrokkene kan een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wissen.
JBF kan hier alleen aan voldoen als wij niet verplicht zijn uw gegevens te bewaren of dat de gegevens nog nodig zijn om diensten aan u te kunnen leveren of factureren conform de gesloten overeenkomst. Dit kan een mondelinge overeenkomst zijn.

Recht op beperking van de verwerking

U als betrokkene heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt een verzoek tot beperking indienen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door JBF onrechtmatig is of als JBF uw gegevens niet langer nodig heeft maar u zelf niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Uw gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt.

Recht op overdraagbaarheid/ dataportabiliteit

U als betrokkene heeft recht om uw persoonsgegevens te kunnen verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm om deze gegevens aan te kunnen bieden bij een andere verwerker of rechtstreeks te laten overdragen naar een andere verwerker. U kunt bij JBF een verzoek indienen voor dataportabiliteit. Wij zullen de persoonsgegevens die wij van u hebben
(elektronisch) beschikbaar stellen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling

U als betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming. In drie gevallen is een geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk, namelijk:

1. Het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of dienst.
2. Het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling
3. Het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

JBF neemt geen individuele besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Klachten

Mocht u het niet eens zijn met het gebruik van uw persoonsgegevens door JBF kunt u naast de hierboven genoemde rechten ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontvangers

JBF werkt voor de uitvoering van de dienstverlening alsmede voor de administratie, boekhouding en ritgegevens ( vrachtbrieven, ritstaten en tachograafgegevens ) samen met partners. Voor zover wij uw gegevens moeten delen met deze partners, zorgen wij voor goede afspraken waarin is gewaarborgd dat uw gegevens goed zijn beveiligd en uitsluitend worden gebruikt in opdracht van JBF voor de specifieke doelen die wij in deze verklaring hebben genoemd.

Cookies

Een cookie is data die via een server naar uw browser wordt gestuurd. Deze data wordt vervolgens als een bestand opgeslagen op uw device. JBF maakt gebruik van meerder type cookies. JBF gebruikt functionele cookies om gegevens te bewaren voor het gebruiksgemak zodat u niet elke keer dezelfde gegevens hoeft in te vullen bij het opvragen van een pagina op onze website.
Ook maakt JBF gebruik van analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website interessant zijn voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij deze cookies voor de optimalisatie van onze website. Dit doen wij door gebruik te maken van software van derden zoals Google Analytics.
Tot slot maakt JBF gebruik van tracking cookies. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn.
U heeft de mogelijkheid om uw cookie-instellingen naderhand te wijzigen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. U kunt met ons contact opnemen door te mailen naar info@jbfbeheer.nl

logo JBF spoedkoerier

Logo SKW met naam spoedkoerier westland

Handelsonderneming JBF /
SpoedKoerier-Westland

Bospolder 26
2675 BM Honselersdijk

+31 174 648 287
www.handelsondernemingjbf.nl
www.spoedkoerier-westland.nl

info@jbfbeheer.nl
info@spoedkoerier-westland.nl